எங்கள் மொழி பதிப்புகள்

எங்கள் மொழி பதிப்புகள்

முதலீட்டின் மூலம் குடியுரிமை

பர்கர்ஸ்காப் டூர் பெலிகிங்

Shtetësia nga Investimet

ዜግነት በኢንቨስትመንት

தேசியம் பற்றி வழி முதலீடு

Քաղաքացիությունը ներդրումների միջոցով

Vestnvestisiya ilə vətəndaşlıq

ஹெரிடார்டசுனா இன்பெர்ட்சியோரன் அராபெரா

முதலீட்டாளர்களுக்கான கிராமாட்ஜியனிசம்

பினியோக் দ்பாரா நாகரிகத்

கிராஅன்ஸ்ட்வோ பூடெம் உலகஞ்சா

முதலீட்டின் மூலம் குடியுரிமை

சியூடடானியா பெர் இன்வெர்சிஸ்

குடியுரிமை பினாகி சா பமுஹுனன்

Unzika ndi முதலீடு

资国籍

投資 國籍

ஒரு புலனாய்வுக்கு சிட்டாடினன்சா

Državljanstvo உலகஞ்செம்

Občanství prostřednictvím முதலீட்டாளர்

Statsborgerskab ved முதலீடு

பர்கர்ஷாப் கதவு முதலீட்டாளர்

முதலீட்டின் மூலம் குடியுரிமை

ஒரு முதலீட்டிற்கு சிவிடானெகோ

கோடகோண்டஸ் முதலீட்டாளர் ஜார்ஜி

பாக்கமமாமாயன் என்ஜி பமுமுஹனன்

கன்சலைசுவஸ் சிஜோய்டுக்சன் முகான்

Citoyenneté par Investissement

Cidadanía por Investmento

მოქალაქეობა ஆங்கில

ஸ்டாட்ஸ்பர்கர்சாஃப்ட் டர்ச் முதலீடு

Εαγένεια με

சிட்வேன்டே பா என்வெஸ்டிஸ்மேன்

குடிமகன் ƙஅசா தா ஹன்யார் சகா ஹன்னுன் ஜாரி

கனக மகʻஆைனனா இ ஹோʻஒப்புகாபுகா

அஜர்கோத் அன்று மூலம் முதலீடு

நிவேஷ் वारा्वारा

கெவ் யு பெஜ் ஜீம் லாஸ் என்டாவ்ம் கெவ் கோக் லஸ்

அஸ் mplalampolgárság befektetésenként

Rkisborgararéttur með fjárfestingum

Ensbụ obodo தளம் மற்றும் அது ஈகோ

கேவர்கனேகரன் பெர்டாசர்கன் இன்வெஸ்டாசி

சோர்னாச் ட்ரா இன்பீஸ்டோச்ச்ட்

ஒரு முதலீட்டாளருக்கு சிட்டாடினன்சா

に よ る

கேவர்கனேகரன் டைனிங் இன்வெஸ்டாசி

முதலீட்டில் பௌர்ணமி

பாயின்ஷா அசாமட்டி முதலீடுқ

ដោយ ការ

முதலீடு மீது 의한 시민권

ஹேம்வெலட்டாபன் இரு வெபெர்ஹானா

பாயுஞ்சா ஜராண்டிக் முதலீடு

ເປັນ ພົນ ລະ ເມືອງ ໂດຍ ການ

T ab Tractatus

Pilsonība p ic ieguldījumiem

Pilietybė pagal Investicijas

ஸ்டாட்ஸ்பியர்கெர்ஸ்சாஃப்ட் டூயர்ச் இன்வெஸ்டிசியன்

முதலீட்டிற்காக ஒரு நாடு த்வாகனிசம்

Zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola

கேவர்கனேகரன் டெங்கன் பெலாபுரன்

முதலீட்டு மூலம் புராதனம்

Ċittadinanza b'Investiment

தே ரங்கதிரதங்க இ தே புட்டியா புட்டியா

குந்தவனுகீத்வாரே நாகரிகத்வ

Хрөngө oruulaltaar irgenshil

အား ဖြင့်

லகானிபாட்

Statsborgerskap ved முதலீடு

د பாங்குனி په واسطه تابعیت

تابعیت இருந்து طریق سرمایه கஜாரி

Obywatelstwo Według inwestycji

Cidadania por Investmento

நிவேஷ் துரா சிடீஜன்ஷிப்

Cetățenie prin Investiție

முதலீட்டின் மூலம் குடியுரிமை

சிடிசெனி இ ஆலா நான் இனிவேசி

சோரனாச் லே தஸ்காத்

தீர்வு மூலம் கருணை

போஹி கா லெட்செட்

உகாரி neInvestment

சைக்கிரி ذريعي شهرت

வரை அதன்படி குடியுரிமை

Občianstvo prostredníctvom முதலீடு

Državljanstvo z naložbami

முவாதினிமடா மால்காஷிகா

முதலீட்டு குடியுரிமை

கேவர்கனேகரன் கு இன்வெஸ்டாசி

யுரேயா குவா உவேகேஜாஜி

மெட்போர்கார்ஸ்காப் மரபணு முதலீட்டாளர்

ஷார்வாண்டா அஸ் ҷonibi sarmoyaguzorӣ

முதலீட்டின் மூலம் குடியுரிமை

முதலீடு மூலம் குடிமக்கள்

เป็น พลเมือง โดย

யாதரம் யோலூயலா வதண்டலக்

முதலீடுகளுக்கான ஒருமைப்பாடு

سرمیہ கரி இன் ذریعہ شہریت

இன்வெஸ்டிட்சியா போயிச்சா ஃபுகரோலிக்

Quốc tịch theo ưu tư

தினசிடியாத் ட்ரூவி ஃபுட்சோடியாட்

பிர்ஜெர்ஷப்ட் டோர்ச் இனுசெஸ்டமண்ட்

அர ilu nipasẹ இடோகோ-ஓவோ

உபுஸ்வே நொகுட்சால்வா க்வேமலி